تكاليف עלויות 


העברה בנקאית תתבצע לחשבון הבא, לאחר תיאום העלויות בוואטסאפ 0506705553:

נמען: אייננ דיגיטל - ד"ר אסמאא גנאים

בנק הפועלים, 12

סניף: באקה אלגרביה 666

חשבון מס': 456534

تسعيرة الخدمات

ייעוץ:

1 ש' = 400 ש"ח 

3 ש' = 1000 ש"ח (1-2 מפגשים)

10 ש' = 3000 ש"ח  (3-5 מפגשים)

הרצאות וסדנאות לצוותים:

הרצאה: 1 עד 1:30, 2000 ש"ח 

3 סדנאות (6-9 שעות): 4000 ש"ח 

קורסים לצוותים:

 12 שעות (3-5 מפגשים) = 5000 ש"ח 

30 שעות (10-12 מפגשים) = 14400 ש"ח 

*) נסיעות וביטול זמן: בהתאם למיקום השירות מוסיפים, 1-4 שעות ביטול זמן, ונסיעות


استشارة:

محاضرات وورشات للطواقم:

دورات للطواقم

*) حجز ودفع الخدمات يتم من خلال التنسيق في الواتسأب (0506705553)

*) يمكنكم الدفع من خلال تحويلة بنكية وارسال التفاصيل الى الواتسأب، وفق التنسيق من خلال الواتسأب
נהלי הזמנה/ביטול מפגשים באייננ דיגיטל

*שימו לב: נהלי הביטול עשויים להתעדכן מעת לעת, יש לצור קשר עם מרכזת הרישום מטעם מרכז אייננ דיגיטל, ראו פרטי התקשורת בהמשך.

*שירות: השירות יכול להיות מפגשי קורסים, ייעוץ, הדרכה, הרצאה, פרויקט או יוזמה.

* מפגש/ים:  המפגשים מתקיימים פיסית או אונליין, בהתאם לפרטי השירות ותיאום התשלום עבור השירותים המוצעים והמוסכמים עם הנרשם.

נוהל הרשמה לשירות: 

יבוצע באחד משני אופנים אלו: אישור טלפוני – באמצעות שיחה מוקלטת עם מרכזת הרישום מטעם מרכז אייננ דיגיטל או חתימת הנרשם על טופס רישום. במקרה והמשלם הוא חברה/עוסק מורשה, יש להוסיף חותמת וח.פ הגוף המשלם.

דמי הרשמה: דמי ההרשמה לשירות הנו 400 ש”ח. דמי ההרשמה לא מוחזרים בשום מקרה.

במקרה של אי הסדרת תשלום איננ דיגיטל תשתמש בכרטיס האשראי של הנרשם כפיקדון בגין דמי ההרשמה והקורס/ים.

 מפגשים:  מועדי המפגשים ומיקומם יתואמו עם הנרשמים דרך וואטסאפ מרכז אייננ דיגיטל או בשיחה טלפונית מוקלטת. איננ דיגיטל שומרת לעצמה את הזכות שלא לקיים את המפגשים עקב מצבים חריגים או מכל סיבה אחרת, תוך מתן הודעה לנרשמים על כך לא יאוחר מ-48 שעות קודם למפגש המתואם. במקרים כאלה יוחזרו מלוא הכספים ששולמו בגין עלות השירות המבוטל.

הפסקה וביטול: ידוע לי כי אייננ דיגיטל זכאית להפסיק מיידית את המפגשים בגין אי תשלום עלות השירות, כולו או חלקו במועד או בגין התנהגות לא נאותה.

התחייבות הנרשם– הנרשם מתחייב לשלם את עלות השירות בהתאם למסלול הנבחר מראש בעת ההרשמה. נרשם שלא יסדיר את התשלום עד יום המפגש הראשון אשר ייקבע יחויב בכרטיס אשראי שהושאר כפיקדון. במידה והתשלום לא הוסדר עד למועד הפגישה השנייה הנרשם לא יהא רשאי להמשיך את השירות. ניתן לשלם בשיטות הבאות:  במזומן, בכרטיס אשראי, העברה בנקאית.

מיקום/ מועד –  מיקום מפגשי השירות /זהות הנרשם או מועד/י המפגשים עשויים להשתנות. במקרים אלו תדאג איננ דיגיטל למרחב/מרצה ומועד/ים חלופי/ים. שינויים אלו לא יהוו עילה לביטול ההרשמה לקורס,.

ביטול הרשמה – יבוצע באמצעות הודעת ביטול דואר אלקטרוני. החזר כספי מלא יינתן באם הבקשה לביטול השירות הגיעה לאימייל איננ דיגיטל בדואר אלקטרוני בתוך 14 ימים מיום הרישום, הביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות. למעט דמי רישום בסך 400 ₪ שלא יוחזרו. בקשה לביטול לאחר 14 ימים מיום הרישום ועד 7 ימים לפני מועד תחילת הקורס כמפורט בטופס ההרשמה יזכה בשיעור של 25% מגובה עלות השירות בניכוי דמי הרשמה ודמי ביטול, כל בקשת ביטול אחרת מצד הנרשם לא תקנה לו זכות להחזר כספי כלשהו, בין אם השתתף בשירות ובין אם לאו.

 .מובהר בזה כי בגין ביטול עסקת מכר מרחוק שיתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצועה, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת המפגשים של השירות המבוקש, יהא זכאי הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס, בניכוי דמי ביטול כחוק. דמי הביטול לא ייגבו מקום בו ביטל הלקוח את החוזה עקב פגם או אי התאמה כמשמעה בסעיף 14ה)א( לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.לעניין ביטול עסקה פרונטלית, מועד ביטול העסקה יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי איננ דיגיטל הודעה בכתב, ועליה מצוינים שם, מספר ת.ז וחתימת מבקש הביטול. בקשת הביטול תישלח בדואר אלקטרוני. יובהר, כי אי הופעה למפגש ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה. במקרה והנרשם יהיה זכאי להחזר כספי רישום, ההחזר יבוצע אך ורק באחת מהשיטות הבאות: לאותו כרטיס אשראי בו בוצע התשלום, או חשבון בנק של הנרשם.


قيمنا ونهجنا

حداثة وأصالة || تعاون وإبداع || إنتاج ومشاريع || أمانة ومسؤولية || تفاؤل وعمل || تطور وتطوير